شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سامانه طرح نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده

فرسوده بالای 10 تن دارای سن بالاتر از 35 سال

w w w . B E H S A M A. i r

ادامه ثبت نام

کد پیگیری:

اطلاعیه 1394/12/12

متقاضیان محترم ( مالکان خودروهای فرسوده) :

در این مرحله از طرح می توانند مشمولیت خودروهای فرسوده را از طریق این سامانه بررسی نمایند.
مشمولین طرح برای ادامه فرآیند نوسازی در روزهای آتی منتظر فراخوان خودروسازان مورد تأیید در روزنامه های کثیر الانتشار باشند.

1394-12-12 مدیریت بهینه سازی انرژی در بخش حمل و نقل