شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سامانه طرح جایگزینی 17 هزار اتوبوس شهری فرسوده دیزلی

با اتوبوس های گازسوز

w w w . B E H S A M A. i r

ادامه ثبت نام

کد پیگیری:

اطلاعیه